[twocol_one]
A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.[/twocol_one][twocol_one_last]
Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak
[/twocol_one_last]
[hr][twocol_one]
Az ige megtestesült Názáretben, 
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.

Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.[/twocol_one][twocol_one_last]

Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk
Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb az neki, mint az arany.

Dicsőség és dícséret az Atyának,
E világra született szent Fiának,
És vele a kegyes Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.[/twocol_one_last]
[hr]

Csendes éj, szentséges éj,
kisdednek álma mély.
Nincs fent más, csak a Szent Szülepár
drága kisdedük álmainál.
Szent fiú, már aludjál!
Szent fiú, már aludjál!
[hr][twocol_one]

Csordapásztorok midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Csordát őriznek éjjel a mezőben.

Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

„Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.

Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba’,
Ott találjátok Jézust a jászolba’.”

Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának,
Szűz Máriának jónapot mondának.

„Isten titeket hozott Uratokhoz.
De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz,
De nem szólhatok mostan szent Fiamhoz.[/twocol_one][twocol_one_last]

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban.

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
Hanem jászolban, romlott istállóban,
Hanem jászolban, romlott istállóban.”

„Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
Mert mi angyalok igéjére jöttünk,
Mert mi angyalok igéjére jöttünk.

Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,
Bűnös emberek megváltó szent Ura,
Bűnös emberek megváltó szent Ura.

Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
Te kisded Jézus és Szentlélekisten,
Te kisded Jézus és Szentlélekisten.”[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]

Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek
Vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek.

Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek,
Kit az igaz szeretet
A kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek.[/twocol_one][twocol_one_last]

Dícsérjük a szent angyalokkal,
Imádjuk a hív pásztorokkal
Az isteni gyermeket,
Ki minket így szeretett,
Dícsérjük, imádjuk és áldjuk.[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szûznek ölén.
Egyszerû pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.[/twocol_one][twocol_one_last]

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerû pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már ide véle
Hadd egyem meg melegében.[/twocol_one][twocol_one_last]

Jaj, de szép a Karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép könyv, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa![/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]

Kírje, kírje kis dedecske, betlehemi hercegecske,
Ki miértünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél.

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján,
Örüljetek örvendjetek, a kis Jézus megszületett.

Jézus ágyán nincsen paplan, jaj de fázik az ártatlan!
Hogy is volna bundácskája, elveszett a báránykája![/twocol_one][twocol_one_last]

A kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja.
Két kezével ápolgatja, lábaival ringatgatja.

Szűz Mária várja, várja aludjon el Jézuskája –
Ölelgeti szűz karjával, melengeti szép arcával.

Ó te dudás mit szundikálsz? Fényes az ég nem kell lámpás!
Verjed, verjed a citerát, zengj Jézusnak egy szép nótát.[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]
Pásztorok, pásztorok, örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk[/twocol_one][twocol_one_last]

Üdvözlégy, kis Jézus, ki miértünk
Eljöttél, váltságot hozál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Zengjen az énekünk az Atyának,
Érettünk földre jött Szent Fiának,
Szentlelke áradjon a lelkünkre,
Szent malaszt áldása a szívünkre![/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]
Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél,
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel.[/twocol_one][twocol_one_last]

Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér,
Benne, lásd, az édes Úr Téged szomjaz, rád borul
Egy világgal ér fel.[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]
Istengyermek, kit irgalmad
Közénk lehozott,
Angyaloknak énekével
Néked áldozok
Terjeszd fölém kezedet,
Hogy az Istenszeretet
Töltse el ma szívem, lelkem,
Jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod
Szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen:
Hogy már Te vagy itt.
És mosolygón fölfogod
Könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak
Trónusához én.

Istengyermek, nézd szívemnek
Forró vágyait:
Boldogságot adni másnak
Nincs hatalma itt,
Csak Tenéked, Istenem.
Ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében,
Boldog vagyok én.[/twocol_one][twocol_one_last]

Betlehemi csillagodat
Ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben
Jászlod’ keresem!
Add hitemnek fényedet,
Akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod
El nem érem én.

 

Szentségházad jászolához
Állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged
Már e földtekén.
Ó ha Téged sértenek,
Én szívembe rejtelek
S menedéket adok Néked
Mindhalálomig.[/twocol_one_last]

[hr][twocol_one]
Mennyből az angyal
lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve
menvén lássátok, lássátok!

Istennek Fia, aki született
jászolban, jászolban.
Ő leszen néktek, Üdvözitőtök
valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja
Mária, Mária
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, Szent Fia.[/twocol_one][twocol_one_last]

El is menének köszöntésére
azonnal, azonnal.
Szép ajándékot visznek szivükben
magukkal, magukkal

A kicsi Jézust egyenlőképpen
imádják, imádják.
A nagy Úristent ekkora jóért
mind áldják, mind áldják.

Visszatérének ők hazájukba
nagy vígan, nagy vígan.
Ezt a nagy titkok mindenütt mondják
nagy bátran, nagy bátran.[/twocol_one_last]
[hr][twocol_one]
Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el
Betlehem városába, rongyos istállócskába.
Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
S mi Urunknak tiszteletet tehessünk.[/twocol_one][twocol_one_last]

Angyalok hirdették: Messiás születék.
Itt van jele fényének, helye születésének.
Pajtában, pólyában, be vagyon ő takarva posztócskába,
Áldott Gyermek, szenved már kiskorában.[/twocol_one_last]
[hr]